Hírek

Kondenzációs kazáncsere az energiahatékonyság szolgálatában

A 2015- ös év legjobb vállalati gyakorlatát bemutató pályamunkák között az Üzemeltetés eredetileg két projekttel kvalifikálta magát, amelyeket később összevontak. Ezek együttesen a „B” – épület temperálási költségeinek csökken­tését, a karbantartási ráfordítások mérséklését és a CO2 emisszió visszaszorítását célozták. 

kazan1

A működési kiadások visszafogása mellett fontos szem­pont volt a megújuló energiák használatának kiterjesztése és a vállalati tiszta környezet fenn­tartási törekvésekhez történő mérhető hozzá­járulás.

Az első fázist az épületben tíz éve működő, mára el­avult at­mosz­­férikus kazán lecserélése jelentette kor­­sze­rű konden­zá­­ci­ós változatra. Ehhez társult egy talaj­szondás energia­nyerési meg­ol­dás alkal­mazása, amely eddig nem volt isme­re­tes a válla­lati gyakor­lat­ban.

A meglévő adottságok (kevésbé értékes telek­rész ren­del­­ke­­zés­re állása, fűtéskorszerűsítési és kompresszor hulla­dék­hő ener­gia, valamint aktív és passzív szolár hasz­nosítási tapasz­ta­la­tok) mellett fontos szerep ju­tott annak az ener­gia felhaszná­lá­si és veszteség térképnek, amely évekkel ezelőtt kijelölte azt az utat, amely a vállalati energetika előtt új távlatokat nyitott.

Ebbe a sorba illeszkedik a csaknem 1 MW telje­sít­­ményú kondenzációs kazántelep, amely 2014. no­vem­berében kiépült, valamint a 200 kW teljesít­ményű talajszondás hőnyerési megoldás, aminek kivitelezése a napokban elkezdődik.

kazan2

 

Utóbbi lényege, hogy 28 db, egyenként 100 mély­ségben ki­alakított, ala­csony forráspontú hőhor­dozó médium­mal fel­töl­tött talajszonda hoz­za fel­színre a földhőt, ame­lyet nyáron nö­velünk, télen pe­dig csök­kentünk. Másképpen: az anyaföldet mint­egy akkumulátort hasz­náljuk céljaink érdeké­ben, miközben gondos tervezés, mérete­zés és en­ge­délyezési folyamat szavatolja az élő kör­nyezet érintet­lenül hagyását.

Tehát nincs szó talajvíz kiemelésről és visszasaj­to­lás­ról, hanem egy víz – vizes hőszivattyú - pár egy un. négyjáratú szelep segítsé­gé­vel biztosítani képes a „B” épület teljes hő- és hideg igényének mintegy 30%- át.kazan3

A megtakarított mintegy 80 em3/év földgáz és 135 MWh elek­tro­mos energia számottevően mérsékli működésünk un. ökoló­giai láb­nyomát és hozzájárul a vállalati társadalmi – környezet­védel­mi elkötelezettség megvalósításához. Nem mellékes körül­mény, hogy a kizárólag saját forrásból megvalósított projekt mintegy négy év alatt megtéríti a befektetett eszközöket.